The Fern Residency Mumbai Hotels – 5 Star

Address :- B-411, Acres Club, Hemu Kalani Marg, Sindhi Society, Chembur, Mumbai, Maharashtra 400071